BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

  GK. 6733.4.2011                                  Wizna, dnia 26.04.2011r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 1/2011 z dnia 20.04.2011r. (znak GK. 6733.4.2011) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest realizacja wieży telekomunikacyjnej dla potrzeb łączności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, na terenie istniejącej stacji transformatorowej 110/15 kV, obejmującym część działki nr 38 położonym w miejscowości Wizna,  gm. Wizna.

Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna II.

           WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 27 kwi 2011 13:12
Data opublikowania: środa, 27 kwi 2011 13:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:49
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1582 razy