BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie oraz remont parkingu przy budynku Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie

GK. 271.2.11                                               Wizna, dnia  02.02.2011r.

 

OGŁOSZENIE
O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM   

Gmina  Wizna,  18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35 ogłasza  przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny,
ul. Cmentarnej, ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie oraz remont
parkingu przy budynku Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie”
 

1.  Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z  2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.  Sposób uzyskania  SIWZ:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 60,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I – piętro, pokój nr 8.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ:   bip.wizna.pl/przetargi

3.  Opis  przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont chodników w ulicach: Mickiewicza, Pawła z Wizny, Cmentarnej, Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie oraz remont parkingu przy budynku UG i OSP w Wiźnie, obejmujący swoim zakresem następujące roboty:
· rozbiórkę nawierzchni z płytek, nawierzchni z betonu, nawierzchni z kostki brukowej,
· rozbiórkę krawężników i obrzeży,
· wywóz gruzu,
· wykonanie koryta i podbudowy,
· wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
· ustawienie krawężników na ławie betonowej i ustawienie obrzeży,
· ułożenie chodników z kostki betonowej szarej o grub. 6cm,
· ułożenie chodników (wjazdy) i parkingu z kostki betonowej kolorowej o grub.8cm,
· regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych (studzienek telefonicznych i włazów kanałowych).
Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:   do dnia 20.09.2011r.

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- tym okresie co najmniej 2 zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na remoncie chodników lub budowie parkingów o nawierzchni z kostki betonowej i wartości nie mniejszej niż  200.000,00 zł brutto każda.

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada polisę, a w   przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00zł oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości złożonej oferty.

7.2.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że    wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

7.3.   Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.4.   W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

7.5.   Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu.

7.6. Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.   Wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  7.000,00 zł. przed upływem terminu składania  ofert.

9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

 10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  23.02.2011r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6.

 

            WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

                                                                                 

Data powstania: czwartek, 3 lut 2011 21:06
Data opublikowania: czwartek, 3 lut 2011 23:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2507 razy