BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

  GK  7624-2/11                              Wizna, dn. 20 stycznia  2011 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

             Na podstawie art.49 w związku z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U z 2000r.Nr 98, poz.1071, z późn. zm), oraz      w związku z art. 33 i 73 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008roku o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008roku, Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam  

że w dniu 17 stycznia 2011 roku na wniosek Gminy Wizna, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację inwestycji  polegającej na: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ RELACJI KRAMKOWO – SREBROWO Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW I PRZEPOMPOWNIĄ WE WSI SREBROWO, GMINA WIZNA”.

            Organem właściwym do wydania decyzji, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, jest Wójt Gminy Wizna.

           Jednocześnie informuje się, iż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia  strony  zgodnie  z art.10 KPA,  mogą  przeglądać akta sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w postępowaniu administracyjnym, w tutejszym  Urzędzie Gminy Wizna, Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11, w godz. od 800 – 15 30.

Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty  podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                                                                               

 Wójt
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 20 sty 2011 15:30
Data opublikowania: czwartek, 20 sty 2011 15:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:48
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1825 razy