BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

    OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych  zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 z póżn. zm. ) zawiadamiam, o wydaniu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży decyzji Nr 8/2010 z dnia 21 lipca  2010r. znak: ROŚB.7351-D/8/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej przebudowie drogi powiatowej Nr 1962B – Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Kokoszki – Guty w km 0+000 do km 2+926 na terenie Gminy Piątnica i Gminy Wizna realizowane na działkach :
- obręb m. Kokoszki nr ew.:73/3, 783/5, 71/1, 72/1,
- obręb m. Choszczewo nr ew. 65/1,
- obręb m. Guty nr ew.: 64/3, 87/1, 68/3, 68/5, 69/1, 123, 126/1, 127/1
i działkach po podziale:
- obręb m. Kokoszki nr ew.: 45/4, 11/12, 44/3,43/3, 42/3, 41/4, 40/8,
- obręb m. Guty nr ew.: 128/1, 128/2.
pod projektowaną inwestycję.

            Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 328, tel. 086-215-69-22.

             Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędzie Gminy Piątnica i Wizna.

                                                                    Starosta  Łomżyński

Łomża, dnia 21 lipca 2010r.

Data powstania: poniedziałek, 26 lip 2010 11:42
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lip 2010 11:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sie 2010 12:22
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1356 razy