BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

                                                              Wizna, dn. 02.07.2010r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 29, 30  i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Wizna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.07.2010r. do 19.08.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w godzinach od  8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.08.2010r. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35 o godz.11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium na piśmie.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wizna@wizna.pl) bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wizna.

Uwagi mogą być wnoszone w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2010r.

Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                           

                                                                   Wójt Gminy Wizna

Data powstania: poniedziałek, 5 lip 2010 07:47
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lip 2010 07:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 wrz 2010 09:05
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1558 razy