BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna w dniach  od 12 lipca 2010r. do 13 sierpnia 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2010r. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna o godz.11:00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wizna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2010r.

 

                                  

                                                                                                 Wójt Gminy Wizna

Data powstania: środa, 23 cze 2010 13:20
Data opublikowania: środa, 23 cze 2010 13:24
Data przejścia do archiwum: środa, 14 lip 2010 07:48
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1507 razy