BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Wizna, dnia 22.03.2010r.

GK. 7331- 24/W/09

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam się, że decyzją nr GK. 7331- 14/2010 z dnia 22.03.2010r. zostało zakończone postępowanie    w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ZMB 4401A wieży kratowej o wysokości 59,5m n.p.t., instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej emitującej pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 000MHz, których równoważna moc promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi maksymalnie 2950W,  na terenie obejmującym część działki nr 371 położonej w obrębie Mężenin, gm. Rutki.

Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz przesłane Wójtowi Gminy Rutki celem wywieszenia  na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz we wsiach Rutki i Mężenin.

 

Wójt Gminy Wizna

 

Data powstania: środa, 24 mar 2010 13:39
Data opublikowania: środa, 24 mar 2010 13:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 kwi 2010 09:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1354 razy