BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

GK 7614-1/5/10                                    Wizna dnia 04.03.2010r

 

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie  art.49 KPA oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008r) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Wizna w dniu 04.03.2010r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Srebrowo – Rutki w km 0+000 – 1+316”

 

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Na podstawie  art. 21 ust.1 i ust. 2 pkt.9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

 

Zgodnie z art.  49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

1.      na tablicy ogłoszeń UG Wizna

2.      na stronie internetowej bip.wizna.pl/

3.      tablica sołectwa w Srebrowie i Rutkach

 

Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2010 11:57
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2010 12:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 kwi 2010 14:35
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1372 razy