BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

GK. 7331- 8/W/10                            Wizna dnia 01.03.2010r

  

 OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek firmy P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w dniu 01.02.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej LOM 4420A  na terenie obejmującym działkę nr geod. 1695 położonym we wsi Wizna. 

Informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:

1. zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,                    
3. wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna.

 

Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2010 14:10
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2010 14:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 mar 2010 13:05
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1500 razy