BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE

 

GK 7614-4/7/09/10                              Wizna dnia 25.02.2010r

 

Działając na podstawie  art.49 KPA oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008r) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dniu 25.02.2010r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr  1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Taraskowo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo w lokalizacji 12+570,00 – 14+743,00 na działkach o nr ewidencyjnych 131, 414/3, 417/1, 419/4, w obrębie  wsi Janczewo gm. Wizna, dz. nr 599/2, 592 w obrębie wsi Bronowo gm. Wizna. Przebudowa obejmować będzie również  część działek  (po podziale) o nr ewidencyjnych 85, 86,87/1,106,107 i 108/2 w obrębie wsi Bronowo gm. Wizna”.

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Na podstawie  art. 21 ust.1 i ust. 2 pkt.9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

Zgodnie z art.  49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Informację umieszcza się:

1.      na tablicy ogłoszeń UG Wizna

2.      na stronie internetowej bip.wizna.pl/

3.      tablice sołectwa w Janczewie i Bronowie

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2010 12:55
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2010 13:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 mar 2010 13:05
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1418 razy