BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

GK. 7614-1/4/10                        Wizna dn. 17. 02. 2010r.

 

Urząd Gminy w Wiźnie, działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz  działając zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia, że w dniu 17.02.2010r. Wójt Gminy Wizna wydał postanowienie stwierdzające że uznaje przedsięwzięcie polegające na „Przebudowa drogi gminnej Srebrowo – Rutki w km 0+000 – 1+316” jako nie wymagające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wizna w pokoju nr 11 w godzinach pracy tj. 8:00 – 15:30

Zgodnie z art.49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data powstania: czwartek, 18 lut 2010 15:26
Data opublikowania: czwartek, 18 lut 2010 15:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 mar 2010 11:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1564 razy