BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

GK. 7614-4/6/09/10                            Wizna dn. 15.02.2010r.

 

Urząd Gminy w Wiźnie, działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz działając zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia, że w dniu 15.02.2010r.   Wójt Gminy Wizna wydał postanowienie stwierdzające, że uznaje przedsięwzięcie polegające na „Przebudowa drogi powiatowej nr  1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Taraskowo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo w lokalizacji 12+570,00 – 14+743,00 na działkach o nr ewidencyjnych 131, 414/3, 417/1, 419/4, w obrębie  wsi Janczewo gm. Wizna, dz. nr 599/2, 592 w obrębie wsi Bronowo gm. Wizna . Przebudowa obejmować będzie również część działek (po podziale) o nr ewidencyjnych 85, 86,87/1,106,107 i 108/2 w obrębie wsi Bronowo  gm. Wizna” jako nie wymagające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wizna w pokoju nr 11 w godzinach pracy tj. 8:00 – 15:30

Zgodnie z art.49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie BIP Urzędu Gminy Wizna oraz wywieszeniu na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna  i na tablicy ogłoszeń w m. Bronowo i Janczewo.

 

 

Data powstania: czwartek, 18 lut 2010 08:57
Data opublikowania: czwartek, 18 lut 2010 09:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 mar 2010 11:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1395 razy