BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI / 151 / 09

Uchwała Nr XXXI / 151 / 09

Rady Gminy  WIZNA

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Wizna na rok 2010.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych

( Dz. U. Nr 157 poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 10.286.538,-   zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.730.538,- zł,

- majątkowe w wysokości  556.000,- zł, zgodnie z zapisami § 12Uchwały.

§ 2

 

Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.432.517,-  zł, z tego :

- bieżące w wysokości 8.996.072,- zł,

- majątkowe w wysokości 3.436.445,- zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

§ 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości    - 100.000,-  zł,

2)   celową w wysokości   -      4.000,-  zł,

z przeznaczeniem na:

a)      wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.000,- zł,

§ 4

 

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1  (1.a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 300.000,-  , zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 5

1.    Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.145.979,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        zaciąganych kredytów w kwocie                                                         - 450.000,- zł,

2)        zaciąganych pożyczek w kwocie                                                          - 600.000,- zł,

3)        nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie                                 - 215.979,- zł,

4)        wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                                                                        - 880.000,- zł.

 

 

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.145.979,- zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości  O  zł, ( uszczegółowienie w załączniku nr 3 )

 

§ 7

 

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie 600.000,- zł;

2)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                    - w kwocie 2.145.979,- zł;

3)        wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                  - w kwocie 183.000,- 

 

§ 8

1.      Ustala się dochody w kwocie 44.427,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.427,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

 

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem  nr 4

 

§ 10

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody      -    5.300,-  zł,

2)      wydatki          - 24.500,-  zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 11

 

Upoważnia się Wójta Gminy do  :

1.      zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały

2.      zaciągania zobowiązań:

a.       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 , nr 1a i 2;

b.      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

 

 

3.      do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

4.      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6

 

§ 13

Określa się szczegółowy plan dochodów  - tabela 1

 

§ 14

Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela 2

 

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wizna

 

                           Zbigniew  Szulc

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 sty 2010 11:06
Data opublikowania: środa, 6 sty 2010 11:16
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1858 razy