BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wizna informuje , że w dniu 16 września 2009 r. o godz. 10.00, w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wizna ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 zostanie przeprowadzony drugi przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości :                                                                                                                   1.   położonej w miejscowości SIEBURCZYN  oznaczonej nr działki  307,o pow. 0,57 ha,   posiadająca KW 27931

  1. położonej  w miejscowości ZANKLEWO  oznaczonej nr nr działek 57 i 58 o pow.1.19 ha ,posiadającej  KW Nr 37523
  2. położonej w  miejscowości ZANKLEWO oznaczonej nr działki  241 o pow. 0.09 ha posiadającej  KW Nr 28114

 

Nieruchomości nr nr 307 , 57 i 58 wolne są od długów ,ciężarów i roszczeń osób trzecich.

Dzialka nr 341 jest obciążona umową dzierżawy do dnia  12 lutego 2010 r.

1.  Cena wywoławcza działki  nr 307 położonej w Sieburczynie  – 47 698,00 zł

Wadium  - 4 800,00 zł

Do ceny  osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 22%.

2. Cena wywoławcza działki  nr nr 57 i 58 położonej w Zanklewie   – 12 955,00 zł

Wadium  - 1 300,00 zł

3.  Cena wywoławcza działki  nr 241 położonej w Zanklewie  – 571,00 zł

Wadium  - 60,00 zł

Działki nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka w Sieburczynie  stanowi  nieużytek po eksploatacji piasku. Położona jest w obszarze  chronionym NATURA 2000, w pobliżu rzeki Biebrzy.

Działki położone w Zanklewie stanowią użytki rolne .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  przelewem lub bankowym  dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy Wizna  Nr  14 8762 1019 0027 8672 9000 0020   BS Piątnica o/Wizna,  w terminie do dnia 14 września 2009 r.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika  który przetarg wygrał.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14września 2009 r.  do godz.9.00 w Urzędzie Gminy Wizna  pokój  nr 11

Pisemna oferta  powinna zawierać :

- imię  i nazwisko oraz adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

do oferty należy dołączyć  dowód wniesienia wadium

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiźnie ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 , pokój 11 lub  tel. 0 86 219 60 18 w.31 w godzinach  od 800 do  1 530

Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej tut.urzędu  www.wizna.pl

Zastrzega się  prawo  zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Data powstania: wtorek, 11 sie 2009 11:58
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2009 12:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 sty 2010 18:27
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1894 razy