BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U z 2000r.Nr 98, poz.1071 , z późn. zm), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 03 październia 2008 roku, na wniosek Gminy Wizna, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 64 przez więś Ruś , gm.Wizna”
Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2006 roku, Nr 129, poz. 902 z późn. zm), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 osób , stosuje się przepis art.49 KPA, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA, polegających na prawie przeglądania akt sprawy,uzyskania wyjaśnień oraz składania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków w postępowaniu administracyjnym, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia , w tutejszym Urzędzie Gminy Wizna , ul. Pl. Kpt.Raginisa 35, pokój nr 11 , w godz. od 8.00 – 15.00 .
Zgodnie z art.48 ust.2 pkt 1 i1a ustawy Prawo Ochrony Środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z organem ochrony środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży .
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna i tablicach ogłoszeń w sołectwie RUŚ.


WÓJT
dr inż. Zbigniew SokołowskiData powstania: piątek, 3 paź 2008 13:13
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2008 13:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 paź 2008 10:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1878 razy