BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

GK 7624-2/08 Wizna, dn. 04 czerwca 2008 r.


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U z 2000r.Nr 98, poz.1071 , z późn. zm), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 04 czerwca 2008 roku, na wniosek Gminy Wizna , postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kramkowo z przyłączami do budynków - relacji Kramkowo – Wizna Oczyszczalnia ścieków , gm.Wizna”
Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2006 roku, Nr 129, poz. 902 z późn. zm), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 osób , stosuje się przepis art.49 KPA, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA , polegających na prawie przeglądania akt sprawy,uzyskania wyjaśnień oraz składania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków w postępowaniu administracyjnym, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia , w tutejszym Urzędzie Gminy Wizna , ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 , pokój nr 11 , w godz. od 800 – 1500 .
Zgodnie z art.48 ust.2 pkt 1 i1a ustawy Prawo Ochrony Środowiska , decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z organem ochrony środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży .
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.
W myśl art.41 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Wójta Gminy Wizna o każdej zmianie swojego adresu, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny – art.41 § 2 KPA.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna i tablicach ogłoszeń w sołectwie Wizna II i Kramkowo


WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski


Data powstania: piątek, 6 cze 2008 12:23
Data opublikowania: piątek, 6 cze 2008 12:24
Data edycji: wtorek, 30 gru 2008 11:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:31
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 4576 razy
Ilość edycji: 1