BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. GŚ.271.1.2021 „Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody” w formule zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00018509/01 z dnia 2021-03-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody” w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.4.2.) Miejscowość: Wizna
1.4.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 86 888 90 00
1.4.8.) Numer faksu: 86 888 90 13
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018509/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-16 15:16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00016494/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe
Przed zmianą:
Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w BIP Zamawiającego.


Po zmianie:
Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w BIP Zamawiającego. Zamawiający wprowadza do
SWZ załącznik nr 10 zawierający mapę poglądową określającą lokalizację planowanego ujęcia
wody.

Pliki do pobrania: