BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II

dot. DI.271.1.4.2020 "Rozbudowa wraz z remontem boisk do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej w szkołach podstawowych Gminy Wizna"

Ogłoszenie nr 540558579-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Wizna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 768406-N-2020
Data: 17/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wizna.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: - siły wyższej; - klęsk żywiołowych; - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: Rozdz. 4 ust. 9
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: - siły wyższej; - klęsk żywiołowych; - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.


Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda

Pliki do pobrania: