BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.10.2020

dot. „usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Wizna w 2020 r.”

Zapytanie ofertowe

na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro

dot. „usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

na terenie Gminy Wizna w 2020 r.”

 

Wójt Gminy Wizna zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania obejmującego usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Wizna, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

I.Zamawiający

Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, http://www.bip.wizna.pl, Tel.: 86 888 90 00, NIP: 718-207-90-56, REGON: 450670002.

 

II.Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wizna, z podziałem na poszczególne frakcje:
  1. folia rolnicza biała,
  2. folia rolnicza czarna,
  3. siatka do owijania balotów,
  4. sznurek do owijania balotów,
  5. opakowania po nawozach,
  6. opakowania typu Big Bag.

Kod odbieranych odpadów: 02 01 04.

 1. Miejscem realizacji zadania jest teren gminy Wizna. Zbiórka odpadów odbywała się będzie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
 2. Zadania wykonawcy:

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zorganizowanie całego procesu zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w ramach zaoferowanej ceny, w tym:

  1. przekazywanie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania (w tym o sposobie przygotowania odpadów oraz terminie ich odbioru) rolnikom,
  2. sporządzenie harmonogramu odbioru odpadów oraz uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego,
  3. odbiór odpadów z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego (załadunek odpadów, uporządkowanie miejsca po załadunku odpadów),
  4. zważenie odebranych odpadów,
  5. transport odpadów do instalacji zagospodarowujących odpady,
  6. po wykonaniu zadania, przekazanie Zamawiającemu sprawozdania/protokołu z wykonanych usług (dot. masy, kodów odpadów, dat odbiorów) wraz z dokumentacją fotograficzną,
  7. przekazanie Zamawiającemu KPO potwierdzających:

- rodzaj oraz ilość odebranych odpadów,

- przekazanie odpadów do instalacji w celu unieszkodliwienia lub odzysku,

h. przekazanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji na niniejsze zadanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 1. Szacunkowa ilość odpadów (wg deklaracji producentów rolnych):
  1. folia rolnicza biała – 64,6 Mg
  2. folia rolnicza czarna – 53,4 Mg
  3. siatka do owijania balotów – 37,6 Mg
  4. sznurek rolniczy – 6,7 Mg
  5. opakowania po nawozach – 9,1 Mg
  6. opakowania typu Big Bag – 13,0 Mg

Masa odpadów została ustalona na podstawie deklaracji producentów rolnych i jest masą szacunkową. Ilości poszczególnych frakcji odpadów mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonania praz zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz rezygnacji z realizacji poszczególnych części zadania.

Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona w oparciu o zaoferowaną cenę jednostkową usługi oraz na podstawie faktycznie wykonanych usług, których zakres określono w zadaniu. Potwierdzenie rzeczywistej ilości odpadów udokumentowane będzie kartą przekazania odpadów.

 1. Termin realizacji zadania: niezwłocznie po podpisania umowy do 31 lipca 2020 r.

 

III.Warunki, które musi spełniać wykonawca składający ofertę

 1. Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701) – dalej ustawa o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396),
 2. Wykonawca powinien spełniać wymogi i posiadać uprawnienia przewidziane w przepisach prawa, w szczególności w ustawie o odpadach, niezbędne do wykonania usługi odbierania, transportu oraz zagospodarowania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka rolniczego, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

 

IV. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami

Artur Szulc – inspektor ds. gospodarki komunalnej – pokój nr 2, tel. 86 888 90 04.

 

V. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty

 1. opracowana oferta winna być czytelna, sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, uzupełniona wymaganymi załącznikami.
 2. oferta musi posiadać datę sporządzenia oraz ma być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy.
 3. oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy.
 4. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 6. Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać warunkom niniejszego zaproszenia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

 

VI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna – pokój nr 2 lub e-mailem na adres: aszulc@gminawizna.pl lub sekretariat@gminawizna.pl w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wizna). W przypadku oferty przesłanej e-mailem konieczne jest zeskanowanie oferty wraz z załącznikami (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę). Składane oferty winny być złożone w kopertach opatrzonych opisem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wizna”, natomiast oferty przesyłane drogą mailową w tytule winny mieć zapis: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wizna”. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria oceny ofert: cena – 100%.

 

VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz sposobie realizacji zamówienia zostaną przekazane telefonicznie, wysłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień w/w zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda

 

Załączniki :

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
 3. Projekt umowy.
 4. Klauzula informacyjna.
Pliki do pobrania: