BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. GK.271.1.9.2019 "Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna"
Ogłoszenie nr 540271230-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Wizna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 632926-N-2019
Data: 05/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wizna.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: dział III ust. 2 pkt 1)
W ogłoszeniu jest: Lp. 11. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, świetlówki/żarówki 20 01 32, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25
W ogłoszeniu powinno być: skreśla się dział III ust. 2 pkt 1) Lp. 11 w tabeli

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: dział II ust. 2 pkt 2)
W ogłoszeniu jest: Lp. 11. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, świetlówki/żarówki 20 01 32, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25 0,2
W ogłoszeniu powinno być: skreśla się dział III ust. 2 pkt 2) Lp. 11 w tabeli

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: dział XI ust. 17
W ogłoszeniu jest: NIE OTWIERAĆ PRZED: 11.12.2019 r. godz. 10:15.
W ogłoszeniu powinno być: NIE OTWIERAĆ PRZED: 13.12.2019 r. godz. 10:15.
 
 
 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda