BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnienie

dot. GK.271.1.6.2019: Budowy i rozbudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wizna część 1: Budowa drogi gminnej Nr 172037B w miejscowości Wiźnica, gm. Wizna – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Ogłoszenie nr 510250339-N-2019 z dnia 20-11-2019 r.
Gmina Wizna: Budowy i rozbudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wizna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618363-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540244008-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wizna.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowy i rozbudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wizna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.271.1.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Budowy i rozbudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wizna. Zamówienie zostało podzielone na 3 części, z których każda będzie odrębnie oceniania: Część I: Budowa drogi gminnej Nr 172037B w miejscowości Wiźnica, gm. Wizna – w formule „zaprojektuj i wybuduj” Część II: Rozbudowa drogi gminnej nr 172018B i 172019B we wsi Wierciszewo, gm. Wizna Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 71242000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa drogi gminnej Nr 172037B w miejscowości Wiźnica, gm. Wizna – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty – co miało miejsce w przypadku części nr 1 przedmiotowego postępowania. W terminie do 18.11.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęło 2 oferty na zrealizowanie przedmiotowego zadania jednak przedstawione ceny ofert znacznie przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda

Pliki do pobrania: