BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot. GK.271.1.3.2019: "Wykonanie podbudowy drogi gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych, na odcinku ok. 73 m w km 0+720 – 0+793,31"
Pliki do pobrania: