BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 588905-N-2019 z dnia 2019-08-22 r.: "Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej."

Ogłoszenie nr 540185400-N-2019 z dnia 04-09-2019 r.

Wizna:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 588905-N-2019

Data: 22/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wizna.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.4

W ogłoszeniu jest: Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

W ogłoszeniu powinno być: Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Tak

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.4

W ogłoszeniu jest: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Zapieczętowana koperta lub inny trwały sposób zabezpieczenia opakowania. Opakowanie np. koperta powinna być opisana:

Nazwa adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………

Oferta na:

Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 09.09.2019 znak spr. GK.271.1.2.2019 Adres: Sekretariat Urzędu Gminy Wizna pokój nr 6 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie w celu dostosowania do wymogów przedszkola oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu budynku.

W ogłoszeniu powinno być: Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.8

W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2019-09-16

W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2019-09-17

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.1.2

W ogłoszeniu jest: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 z dopiskiem Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego

W ogłoszeniu powinno być: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 z dopiskiem Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Zmiana ogólna

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego.

W ogłoszeniu powinno być: Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Wójt Gminy Wizna

 

Mariusz Soliwoda

……………………………......  

Pliki do pobrania: