BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Remont mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Wizna: Remont mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk
Ogłoszenie nr 110926 - 2017 z dnia 2017-07-21 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521097-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 91341-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I.
1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430 Wizna, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 86 219 60 18, faks 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.wizna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GK.271.2.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont (rekonstrukcja) mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk – etap II. Zakres prac budowlanych obejmuje: 1)Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym; 2)Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); 3)Rozebranie: balustrad drewnianych mostu, jezdni drewnianej i krawężnika, belek poprzecznych drewnianych,dźwigarów głównych stalowych, przyczółka i filara; 4)Wywóz materiałów drewnianych wraz z utylizacją z terenu rozbiórki; 5)Wykopy i nasypy przyczółków; 6)Umocnienie skarp z obsianiem; 7)Bariery ochronne stalowe ocynkowane; 8)Wbijanie pali z rur stalowych o długości 6.80m, 8.0 m, 9.0 m; 9)Zbrojenie i betonowanie pali z rur stalowych; 10 ) Deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka oraz betonowanie; 11)Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej oczepu podpór, stężeń filarów; 12)Wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi – dźwigary i stężenia z odzysku; 13)Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, czyszczenie strumieniowe-ścierne konstrukcji podpór; 14)Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne żelbetowej ścianki zaplecznej; 15)Wbudowanie balustrad, ułożenie jezdni z podkładem z bali, ułożenie krawężnika, wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych; 16)Schody betonowe prefabrykowane z balustradą z rur stalowych; 17)Nawierzchnia żwirowa – warstwa jezdni dolna grub. 12 cm i górna grub. 12 cm; 18)Ułożenie geotkaniny z przymocowaniem szpilkami stalowymi, wykonanie materacy gabionowych na skarpach koryta rzeki; 19)Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
II.5) Główny Kod CPV: 45243300-5
Dodatkowe kody CPV:

 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT    
404354.14
Waluta   PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY Ireneusz Toczyłowski,  ul. Poligonowa 10,  18-402,  Łomża,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
446457,26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 446457,26
>Oferta z najwyższą ceną/kosztem 810993,84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

                                                                                          WÓJT
                                                                           dr inż. Zbigniew Sokołowski                                             

Data powstania: piątek, 21 lip 2017 20:59
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 21:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:44
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1222 razy