BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Wizna: Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo

 Ogłoszenie nr 110482 - 2017 z dnia 2017-07-20 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 522932-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 97081-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
  nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I.
1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430   Wizna, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 86 219 60 18, faks 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GK.271.3.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 172034B w miejscowości Małachowo na odcinku trasa 1 km rob. 0+000 – 0+600. Zakres prac budowlanych obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe drogi, mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, karczowanie pni koparką, zasypanie dziur po karpach, mechaniczne karczowanie zagajników, usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku, usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), rozbiórka przepustu o śred. 60 cm, wywóz gruzu z rozbiórki, przestawienie hydrantu; 2) Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami; 3) Elementy odwodnienia: roboty ziemne wykonywane koparkami, przepusty z rur HDPE o śred. 60 cm, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem warstwy gruntu, brukowanie skarp przekopów i nasypów, oczyszczenie z namułu przepustów; 4) Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych: wykonywanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami; 5) Roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszyw łamanych (warstwa grub. 20 cm), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca (po zagęszczeniu grub. 5 cm), warstwa ścieralna (po zagęszczeniu grub. 3 cm),oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych, nawierzchnia z tłucznia kamiennego na końcach nawierzchni bitumicznej, nawierzchnia z tłucznia kamiennego (pobocza), nawierzchnia z płyt ażurowych na poboczach, nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna po uwałowaniu 20 cm (zjazdy na posesje); 6) Roboty wykończeniowe: humusowanie i obsianie skarp, regulacja pionowa studzienek i naprawy elementów z betonu; 7) Organizacja ruchu: ustawienie pionowych znaków drogowych, oznakowanie poziome jezdni; 8) Inwentaryzacja powykonawcza.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV: 45232452-5, 45111290-7, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT   387811.73
Waluta   PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert  2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,  ul. Sikorskiego 156,  18-400,  Łomża,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy    499207,59
Oferta z najniższą ceną/kosztem   499207,59
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  576000,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Data powstania: czwartek, 20 lip 2017 16:09
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 16:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:35
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1222 razy