BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk

GK.271.2.2017                                                                                                             Wizna, dn. 14.07.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY Ireneusz Toczyłowski, ul. Poligonowa 10, 18-402 Łomża.

        Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

  1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
  2. Okres gwarancji – 40 % / max. 40 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1
HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna, ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 33,03 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 33,03 pkt.

Oferta nr 2
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY Ireneusz Toczyłowski, ul. Poligonowa 10, 18-402 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

                                                                                                                                   WÓJT
                                                                                                                     dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 14 lip 2017 14:51
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2017 14:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:34
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1225 razy