BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo

GK.271.3.2017                                                                                                            Wizna, dn. 12.07.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża.

           Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

  1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
  2. Okres gwarancji – 40 % / max. 40 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 60 pkt.

Oferta nr 2
EKOTECH Paweł Jarząbek, Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów
oferta odrzucona.

 
           Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o odrzuceniu oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę – EKOTECH Paweł Jarząbek, Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów.

Uzasadnienie  faktyczne i prawne:

           Zgodnie z rozdziałem XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca mógł złożyć jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, czytelną techniką oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca w niniejszym postępowaniu złożył ofertę, w której formularz ofertowy na drugiej stronie nie został podpisany. Brak podpisu na formularzu ofertowym skutkuje brakiem zachowania wymaganej formy pisemnej oferty.

            Zgodnie z art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020)  oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Złożenie oferty w innej formie niż wynika to z ustawy, stanowi podstawę do jej odrzucenia. Zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym  treść oświadczenia woli. Zatem niepodpisanie treści oświadczenia  woli powoduje, zgodnie z art. 73  § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, bezwzględną nieważność czynności prawnej, jaką jest złożenie oferty.

           W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą oraz nieważna na podstawie odrębnych przepisów.              

                                                                                                                                 WÓJT
                                                                                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 12 lip 2017 15:39
Data opublikowania: środa, 12 lip 2017 15:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:34
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1194 razy