BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIII/112/16 Rady Gminy Wizna z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wizna

UCHWAŁA Nr XXIII/112/16
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wizna

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wizna, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości składają deklarację, o której mowa w §1, Wójtowi Gminy Wizna w terminie:

 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • 14 dni od powstania na danej nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pierwszych odpadów,
 • 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, posiadaczy samoistnych oraz inne jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 3. Deklarację należy składać do Urzędu Gminy w Wiźnie, Plac Kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna.

§ 4. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków elektronicznych.

 1. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w §2 określa się jako format danych XML,lub w postaci załącznika PDF.
 2. Dopuszcza się składanie deklaracji, o której mowa w §2 drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą platformy ePUAP.
 3. Deklaracja, o której mowa w §2, przesyłana za pośrednictwem środków elektronicznych musi być opatrzona:
  1)  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.),
  2)  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 6. Traci moc uchwała nr XV/75/16 Rady Gminy Wizna z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wizna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania załącznika nr 1 od 1 marca 2017 r, zaś załącznika nr 2 od 1 stycznia 2017 r.

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                      Jarosław Łuba

Pliki do pobrania: