BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIII/111/16 Rady Gminy Wizna z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Wizna

UCHWAŁA Nr XXIII/111/16
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Wizna

              Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1) w wysokości 100,00 złotych za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w wysokości 150,00 złotych za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Uchwała nie dotyczy nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 4. Traci moc uchwała nr XV/74/16 Rady Gminy Wizna z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Wizna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r.

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                   Jarosław Łuba