BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.9.2016                                                                 Wizna, dnia 26 października 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

             Wójt Gminy Wizna, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 24 października 2016 r. na wniosek Pana Pawła Popławskiego, zam. Sieburczyn 42,
18-430 Wizna została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego – obory z przebudową części stodoły na oborę w systemie chowu ściółkowego (płytka ściółka) o docelowej obsadzie w gospodarstwie do 60 DJP, budowie płyty obornikowej o powierzchni około 200 m2, budowiezbiornika na gnojówkę o pojemności około 110 m3 oraz budowie zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności do 10 m3 na działce o numerze geod. 347, położonej w obrębie Sieburczyn, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pok. nr 8, w dni robocze w godz. 800 – 1500.

            Za datę publicznego ogłoszenia przyjmuje się dzień 26 października 2016 r.

                                                                                                                   Z up. Wójta
                                                                                                       mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                                       Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                                    Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

                                                                                                        

  Sposób podania informacji do publicznej wiadomości poprzez:
-  udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna,
-  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wizna,
-  obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sieburczyn, tj. wywieszenie na tablicy  ogłoszeń wsi Sieburczyn.

Data powstania: środa, 26 paź 2016 08:54
Data opublikowania: środa, 26 paź 2016 09:10
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 22:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 983 razy