BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.8.2016                                                                                              Wizna, dnia 4 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Wizna, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 4 lipca 2016 r. na wniosek Pana Marcina Podbielskiego, zam. Rutkowskie 36, 18-430 Wizna została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 90 DJP w systemie chowu bezściółkowego wraz z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o pojemności min. 900,0 m3, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o pojemności ok. 20,0 m3 oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania budynku we wsi Rutkowskie, na części działki o nr geod. 111/4, gm. Wizna”.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pok. nr 8, w dni robocze w godz. 800 – 1500.

            Za datę publicznego ogłoszenia przyjmuje się dzień 4 lipca 2016 r.

                                                                                                                   Z up. Wójta
                                                                                                        mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                                        Kierownik Referatu Inwestycji
                                                                                                        Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: wtorek, 5 lip 2016 08:12
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2016 08:16
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 22:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1210 razy