BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.5.2016                                                                                           Wizna, dnia 4 lipca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Wizna, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 4 lipca 2016 r. na wniosek Pana Wojciecha Kowalewskiego, zam. Srebrowo 32, 18-430 Wizna po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego obory o budynek obory na krowy mleczne do 211 DJP z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o V=2300 m3, na działce o nr ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Srebrowo, gmina Wizna”.

            Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży (postanowienie znak: WST.II.4242.3.2016.RŚ z dnia 24 maja 2016 roku) oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży (opinia Nr 35.NZ.2016 -- znak sprawy: NZ.4461.30.2016 - z dnia 8 kwietnia 2016 roku) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pok. nr 8, w dni robocze w godz. 800 – 1500.

            Za datę publicznego ogłoszenia przyjmuje się dzień 4 lipca 2016 r.

                                                                                                             Z up. Wójta
                                                                                                  mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                                  Kierownik Referatu Inwestycji
                                                                                                  Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: wtorek, 5 lip 2016 07:52
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2016 07:57
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 22:49
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1052 razy