BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.2.2016                                                                                    Wizna, dnia 16 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 16 czerwca 2016 r. decyzją nr 2/2016 (znak spawy: GK.6733.2.2016) zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej (linii kablowej podziemnej) średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia 0,4kV z kontenerową stacją transformatorową, planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geod. 38, 1/1, 46, 47 i 48, położonym w miejscowości Wizna, gmina Wizna, prowadzone na wniosek Słoneczne Podlasie Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Adama Mickiewicza 80, lok 2, 15-101 Białystok.

            W związku z powyższym informuje się, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna II.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                          

                                                                                                          Z up. Wójta
                                                                                                mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                                Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                              Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: czwartek, 16 cze 2016 15:57
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2016 16:02
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 22:49
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1041 razy