BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy

GK.6220.5.2016                                                                                        Wizna, dnia 6 czerwca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

           Wójt Gminy Wizna działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
w prowadzonym, na wniosek Pana Wojciecha Kowalewskiego, zam. Srebrowo 32, 18-430 Wizna, postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego obory o budynek obory na krowy mleczne do 211 DJP z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o V=230 m3, na działce nr 109, położonej w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna”.

          W powyższej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w dniu 8 kwietnia 2016 roku wydał opinię Nr 35.NZ.2016 (znak sprawy: NZ.4461.30.2016), natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży w dniu 24 maja 2016 roku wydał postanowienie znak: WST.II.4242.3.2016.RŚ.

          Informuje się, iż w terminie 7 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pok. Nr 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

         Doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Za datę ukazania się obwieszczenia uważa się dzień 6 czerwca 2016 r.

                                                                                                                       Z up. Wójta
                                                                                                              mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                                               Kierownik Referatu Inwestycji,    
                                                                                                         Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: poniedziałek, 6 cze 2016 15:57
Data opublikowania: poniedziałek, 6 cze 2016 16:05
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 22:49
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1075 razy