BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.3.2016                                                                             Wizna, dnia 25 maja 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA
 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej od 0,5 do 2 MW, obejmującej montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej i wysokości do 3,0 m ponad średni poziom terenu, w ilości od 2000 do 8000 sztuk, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania urządzeniami infrastruktury technicznej (przetwornice, kontenerowa stacja transformatorowa z układem pomiarowo - rozliczeniowym o napięciu 15 kV, linie kablowe i przyłącze energetyczne), na terenie obejmującym działkę o nr geod. 733, położonym w obrębie Wizna, gmina Wizna o powierzchni 3,2015 ha”

 

            Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

Wójt Gminy Wizna podaje do publicznej wiadomości informacje,

że w dniu 25 maja 2016 r. na wniosek Państwa Agaty i Dariusza Szczygieł, zam. ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka, oraz Pana Adama Bargłowskiego, zam. ul. Skorupska 28 m 12, 15-048 Białystok, prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej od 0,5 do 2 MW, obejmującej montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej i wysokości do 3,0 m ponad średni poziom terenu, w ilości od 2000 do 8000 sztuk, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania urządzeniami infrastruktury technicznej (przetwornice, kontenerowa stacja transformatorowa z układem pomiarowo - rozliczeniowym o napięciu 15 kV, linie kablowe i przyłącze energetyczne), na terenie obejmującym działkę o nr geod. 733, położonym w obrębie Wizna, gmina Wizna o powierzchni 3,2015 ha”.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pok. nr 8, w dni robocze w godz. 800 – 1500.

            Za datę publicznego ogłoszenia przyjmuje się dzień 25 maja 2016 r.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Z up. Wójta
                                                                                  mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                  Kierownik Referatu Inwestycji,                         
                                                                               Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: środa, 25 maj 2016 15:51
Data opublikowania: środa, 25 maj 2016 15:55
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 22:48
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1036 razy