BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 GK.6733.2.2016                                                                        Wizna, dnia 25 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wizna

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

zawiadamiam

o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: budowa sieci energetycznej (linii kablowej podziemnej) średniego napięcia SN 15kV z kontenerową stacją transformatorową, planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geod. 38, 1/1, 46, 47 i 48, położonym w miejscowości Wizna, gmina Wizna, przez:
Starostwo Powiatowe w Łomży – postanowienie znak: GN-I.673.282.2016 z dnia 23 maja 2016 r.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                          Z up. Wójta
                                                                                               mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                              Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                              Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

                                                                                                         

Data powstania: środa, 25 maj 2016 15:44
Data opublikowania: środa, 25 maj 2016 15:50
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 22:48
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 889 razy