BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.1.2016                                                                            Wizna, dnia 19 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

         Wójt Gminy Wizna działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w prowadzonym, na wniosek Pana Marcina Podbielskiego, zam. Rutkowskie 36, 18-430 Wizna, postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 120 DJP w systemie chowu bezściółkowego dla krów dojnych (do 80 DJP) i systemie chowu boksowego ściółkowego dla reszty stada (do 40 DJP) wraz z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o pojemności min. 1320 m3, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o pojemności ok. 20,0 m3 oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania budynku na terenie obejmującym część działki o nr geod. 111/4 w obrębie miejscowości Rutkowskie, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

          W powyższej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w dniu 21 kwietnia 2016 roku wydał opinię Nr 39.NZ.2016 (znak sprawy: NZ.4461.34.2016), natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży w dniu 18 maja 2016 roku wydał postanowienie znak: WST.II.4242.5.2016.RŚ.

          Informuje się, iż w terminie 7 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pok. Nr 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

          Doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Za datę ukazania się obwieszczenia uważa się dzień 19 maja 2016 r.

                                                                                                               Z up. Wójta
                                                                                                      mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                                     Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                                 Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: czwartek, 19 maj 2016 12:03
Data opublikowania: czwartek, 19 maj 2016 12:49
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 22:48
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 934 razy