BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.1.2016                                                                                   Wizna, dnia 4 kwietnia 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Sun Source Sp. z o.o., ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej (linii kablowej podziemnej) średniego napięcia SN 15 kV z kontenerową stacją transformatorową, na terenie obejmującym część działek o nr geod. 36, 37 i 40 oraz działki o nr geod. 263 i 38, położonym w miejscowości Wizna, gmina Wizna.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna II.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                

                                                                                                                      Z up. Wójta
                                                                                                            mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                                            Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                                        Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2016 12:24
Data opublikowania: poniedziałek, 4 kwi 2016 12:28
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:45
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1050 razy