BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

w sprawie przystąpienia do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

GK.6220.1.2016                                                                                   Wizna, dnia 30 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

w sprawie przystąpienia do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                Wójt Gminy Wizna działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 4 stycznia 2016 roku na wniosek Pana Marcina Podbielskiego, zam. Rutkowskie 36, 18-430 Wizna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 120 DJP w systemie chowu bezściółkowego dla krów dojnych (do 80 DJP) i systemie chowu boksowego ściółkowego dla reszty stada (do 40 DJP) wraz z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o pojemności min. 1320 m3, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o pojemności ok. 20,0 m3 oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania budynku na terenie obejmującym część działki o nr geod. 111/4 w obrębie miejscowości Rutkowskie, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

                Mając na uwadze, że przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego Wójt Gminy Wizna postanowieniem znak: GK.6220.1.2016.RS z dnia 22 stycznia 2016 r., stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu, podaję do publicznej wiadomości, że dla w/w przedsięwzięcia przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (przedłożony w dniu 11 marca 2016 r.).

                Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Wizna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży jako organ właściwy do dokonania uzgodnienia i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży jako organ właściwy do wydania opinii.

                  Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni tj. od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 20 kwietnia 2016 r., w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, pokój nr 8, w dni robocze w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wizna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                                                          Z up. Wójta
                                                                                               mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                               Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                            Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 

 Sposób podania informacji do publicznej wiadomości poprzez:
- udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wizna,
- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Rutkowskie, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Rutkowskie.

Data powstania: środa, 30 mar 2016 14:36
Data opublikowania: środa, 30 mar 2016 14:43
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:45
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1197 razy