BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

GK.6220.5.2016.RS                                                                               Wizna, dn. 23 marca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

                Wójt Gminy Wizna, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamia, że w dniu 21 marca 2016 r. wpłynął wniosek Wojciecha Kowalewskiego, zam. Srebrowo 32, 18 – 430 Wiznao wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego obory o budynek obory na krowy mleczne do 211 DJP z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o V=2300 m3, na działce Nr ewidencyjny 109 położonej w miejscowości Srebrowo, gmina Wizna”.

             Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Wizna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i uzgodnień będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży. 

             Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 25 marca 2016 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r., w Urzędzie Gminy Wizna, pok. nr 2, w dni robocze w godz. 800 – 1500. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wizna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

                                                                                              Z up. Wójta
                                                                                     mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                     Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                    Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: środa, 30 mar 2016 14:32
Data opublikowania: środa, 30 mar 2016 14:36
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:44
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1084 razy