BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XV/74/16 Rady Gminy Wizna z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Wizna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6j ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

 § 1. Ustalasię dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1)  w wysokości 200,00 złotych za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2)   w wysokości 260,00 złotych za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Uchwała nie dotyczy nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                     Jarosław Łuba

Data powstania: sobota, 19 mar 2016 11:36
Data opublikowania: sobota, 19 mar 2016 11:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2017 10:56
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1025 razy