BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

dotycząca ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

                                                                                                                                Wizna, 2 marca 2016 r.

 

INFORMACJA
dotycząca ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

            Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 28.11.2014 (Dz. U. z 2015 poz. 87), której zapisy weszły w życie 1 lutego 2015, umożliwiła nowe rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami – objęcie gminnym systemem gospodarowania odpadami części nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady. W związku z tym, Rada Gminy Wizna Uchwałą Nr XV/74/16 z dnia 12 lutego 2016 r. określiła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Wizna. Na mocy ww. Uchwały ustalono, że opłata ryczałtowa za rok kalendarzowy wynosi odpowiednio:
1)      jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi 200,00 zł,
2)      jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi 260,00 zł.

 Pozostałe informacje:

  1. do momentu podjęcia ww. Uchwały, nieruchomości o których mowa, nie były objęte obowiązkiem uczestnictwa w gminnym systemie gospodarowania odpadami. Traktowane były jako nieruchomości nie zamieszkałe na których powstają odpady (podobnie jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą) i z tego względu powinny były zawrzeć indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z dowolną firmą świadczącą takie usługi, wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna. Obecnie należy zawarte umowy rozwiązać.
  2. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości „letniskowych”, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/75/16 Rady Gminy Wizna z dnia 12 lutego 2016 r. W związku z powyższym proszę o wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i niezwłoczne jej przesłanie na adres Urzędu Gminy Wizna (Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna) bądź też osobiste złożenie w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 4. Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 14 marca 2016 r.
  3. w części H deklaracji należy rozpisać 10 pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w miesiącach przebywania na nieruchomości.
  4. roczną opłatę właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać za każdy rok kalendarzowy w dwóch równych ratach, pierwszą ratę w terminie do dnia 25 czerwca, zaś drugą do dnia 25 września danego roku.
  5. opłatę wnosi właściciel nieruchomości bez wezwania, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wizna: HEXA BANK Spółdzielczy o/Wizna 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020.
  6. na terenie Gminy Wizna obowiązuje pojemnikowo-workowy system odbierania odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne, pozostałości po segregacji odpadów lub odpady biodegradowalne odbierane będą z pojemników, zaś odpady „surowcowe” z worków. Zapewnienie pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostępne będą w Urzędzie Gminy Wizna lub też u sołtysa miejscowości na terenie której znajduje się nieruchomość. Worki są bezpłatne, wydawane wg indywidualnych potrzeb.
  7. do deklaracji należy dołączyć otrzymaną ankietę zawierającą podstawowe informacje w zakresie utrzymania czystości i porządku na posesji.
  8. w przypadku nie użytkowania danej nieruchomości należy złożyć deklarację zerową wraz z oświadczeniem, które zawierać musi zasadne i wyczerpujące uzasadnienie wyłączenia danej nieruchomości z systemu. Do oświadczenia należy również dołączyć 1-3 zdjęcia poglądowe nieruchomości.
  9. wszelkie informacje (w formie elektronicznej) dotyczące gospodarowania odpadami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, w zakładce Gospodarowanie odpadami - http://bip.wizna.pl/index.php?k=247

                                                                                                                       WÓJT
                                                                                                           dr inż. Zbigniew Sokołowski

 Sprawę powadzi
Artur Szulc, tel. 86 219 60 18 wew. 13

Data powstania: sobota, 19 mar 2016 11:03
Data opublikowania: sobota, 19 mar 2016 11:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2017 10:56
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1293 razy