BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna na lata 2015 – 2032”

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wizna

z dn. 13 listopada 2015 r.

 

Działając na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Wizna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna
na lata 2015 – 2032”

W/w dokumentacja została wyłożona do wglądu w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Wizna, Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, pokój 11.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Wizna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 z późn. zm.), jak również pod adresem internetowym: wizna@wizna.pl, z dopiskiem „wyłożenie Programu azbestowego” do dn. 04.12.2015 r. do godziny 1530. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Pan Radosław Struczyński, podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki gruntami i mienia komunalnego tel. 86 219 60 18.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wizna.

                                                                                                                                                             WÓJT
                                                                                                                                               dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 13 lis 2015 10:26
Data opublikowania: piątek, 13 lis 2015 10:33
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:42
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1018 razy