BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do wglądu Raportu oddziaływania na środowisko

GK.6220.15.2015/RS                                                                    Wizna,dnia 29 października 2015r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.),

Wójt Gminy Wizna
podaje do publicznej wiadomości informację

o wyłożeniu do wglądu Raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej o odsadzie 242 DJP (docelowa łączna obsada w gospodarstwie – 269 DJP) w systemie chowu bezściółkowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 2500,0 m3, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o pojemności min. 20,0 m3 oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania budynku, realizowanej na terenie obejmującym część działki nr 476, położonej we wsi Niwkowo, gm. Wizna pow. łomżyński, woj. podlaskie”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:       Robert Adam Domurat, zam. Niwkowo.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Raportem oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w terminie od 30 października 2015 r. do 20 listopada 2015 r., który dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski, które rozpatrzy Wójt Gminy Wizna, można składać na piśmie pod adresem Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wizna@wizna.pl lub ustnie do protokołu w w/w terminie.

                                                                                                          WÓJT
                                                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 29 paź 2015 13:46
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2015 13:48
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:41
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1100 razy