BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn – Rutkowskie

STAROSTWO POWIATOWE
          
 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

                                                                                                             Łomża, 7 października 2015 r.

ROŚB.6740.2.6.2015

   OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Wizna decyzję nr 7/2015 z dnia 7.10.2015 r. znak: ROŚB.6740.2.6.2015o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej naprzebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn – Rutkowskie (na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty – Radziłów do końca zabudowy wsi Rutkowskie) odcinek o łącznej długości 1142,90m, Klasa drogi – dojazdowa D,
Odcinek I (trasa 1) - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+294,73.
Odcinek II (trasa 2) - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+848,17.

Inwestycja będzie realizowana na działkach:
1. istniejącego pasa drogowego: nr ew. 249/1, 256 (obręb Rutkowskie),
2. do czasowego zajęcia: nr ew. 251, 255, 248, 253, 122/1, 123 (obręb Rutkowskie),
3. przewidzianych do podziału i wykupu: nr ew. 103, 104, 106/1, 107/2, 107/1, 108/1, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146/3, 148, 149, 159, 160, 161, 162, 163/2, 156, 157, 167/2, 167/3, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 98/1, 98/2, 121/1, 122/1, 123, 128, 129/1, 129/2, 130/1, 135, 137/1, 138/1, 139, 165/3 (obręb Rutkowskie),

Zakres inwestycji obejmuje:
branża drogowa:
- przebudowę i rozbudowę drogi gminnej;
- przebudowę istniejących zjazdów na posesje i pola;
- budowę rowów odkrytych odprowadzających wody opadowe;
- przebudowę istniejących pod koroną drogi przepustów;

branża elektryczna:
- przebudowę elektroenergetycznej napowietrznej linii nn 0,4kV;

branża telekomunikacyjna:
- rozbiórkę i budowę doziemnych kabli telekomunikacyjnych Orange S.A.

Działki ulegające podziałowi (nr działek po podziale tłustym drukiem – przeznaczone pod drogę):
Obręb Rutkowskie:
- 98/1 dzielona na działki: 98/3 o pow. 0.0009 ha (do wykupu) i 98/4 o pow. 0.13 ha,
- 98/2 dzielona na działki: 98/5 o pow. 0.0064 ha (do wykupu) i 98/6 o pow. 0.1136 ha,
- 103 dzielona na działki: 103/1 o pow. 0.0053 ha (do wykupu) i 103/2 o pow. 0.26 ha,
- 149 dzielona na działki: 149/1 o pow. 0.0085 ha (do wykupu) i 149/2 o pow. 0.12 ha,
- 104 dzielona na działki: 104/1 o pow. 0.0032 ha (do wykupu) i 104/2 o pow. 0.73 ha,
- 106/1 dzielona na działki: 106/3 o pow. 0.0007 ha (do wykupu) i 106/4 o pow. 0.25 ha,
- 107/1 dzielona na działki: 107/3 o pow. 0.0004 ha (do wykupu) i 107/4 o pow. 0.16 ha,
- 107/2 dzielona na działki: 107/5 o pow. 0.0008 ha (do wykupu) i 107/6 o pow. 0.04 ha,
- 108/1 dzielona na działki: 108/2 o pow. 0.0006 ha (do wykupu) i 108/3 o pow. 0.56 ha,
- 121/1 dzielona na działki: 121/3 o pow. 0.0105 ha (do wykupu) i 121/4 o pow. 1.45 ha,
- 122/1 dzielona na działki: 122/3 o pow. 0.0046 ha (do wykupu) i 122/4 o pow. 1.12 ha,
- 123 dzielona na działki: 123/1 o pow. 0.0017 ha (do wykupu) i 123/2 o pow. 0.1883 ha,
- 128 dzielona na działki: 128/1 o pow. 0.0018 ha (do wykupu) i 128/2 o pow. 0.6882 ha,
- 129/1 dzielona na działki: 129/3 o pow. 0.0020 ha (do wykupu) i 129/4 o pow. 0.5680 ha,
- 129/2 dzielona na działki: 129/5 o pow. 0.0023 ha (do wykupu) i 129/6 o pow. 0.57 ha,
- 130/1 dzielona na działki: 130/3 o pow. 0.0001 ha (do wykupu) i 130/4 o pow. 0.10 ha,
- 135 dzielona na działki: 135/1 o pow. 0.0008 ha (do wykupu) i 135/2 o pow. 0.58 ha,
- 137/1 dzielona na działki: 137/2 o pow. 0.0003 ha (do wykupu) i 137/3 o pow. 1.0097 ha,
- 138/1 dzielona na działki: 138/2 o pow. 0.0014 ha (do wykupu) i 138/3 o pow. 0.10 ha,
- 139 dzielona na działki: 139/1 o pow. 0.0010 ha (do wykupu) i 139/2 o pow. 0.09 ha,
- 140 dzielona na działki: 140/1 o pow. 0.0149 ha (do wykupu) i 140/2 o pow. 0.32 ha,
- 141 dzielona na działki: 141/1 o pow. 0.0096 ha (do wykupu) i 141/2 o pow. 0.25 ha,
- 142 dzielona na działki: 142/1 o pow. 0.0321 ha (do wykupu) i 142/2 o pow. 0.6379 ha,
- 143 dzielona na działki: 143/1 o pow. 0.0086 ha (do wykupu) i 143/2 o pow. 0.3714 ha,
- 144 dzielona na działki: 144/1 o pow. 0.0191 ha (do wykupu) i 144/2 o pow. 0.9609 ha,
- 145 dzielona na działki: 145/1 o pow. 0.0026 ha (do wykupu) i 145/2 o pow. 0.3074 ha,
- 146/3 dzielona na działki: 146/4 o pow. 0.0140 ha (do wykupu) i 146/5 o pow. 0.10 ha,
- 148 dzielona na działki: 148/1 o pow. 0.0334 ha (do wykupu) i 148/2 o pow. 0.2566 ha,
- 156 dzielona na działki: 156/1 o pow. 0.0017 ha (do wykupu) i 156/2 o pow. 0.10 ha,
- 157 dzielona na działki: 157/1 o pow. 0.0036 ha (do wykupu) i 157/2 o pow. 0.12 ha,
- 159 dzielona na działki: 159/1 o pow. 0.0018 ha (do wykupu) i 159/2 o pow. 0.03 ha,
- 160 dzielona na działki: 160/1 o pow. 0.0047 ha (do wykupu) i 160/2 o pow. 0.09 ha,
- 161 dzielona na działki: 161/1 o pow. 0.0022 ha (do wykupu) i 161/2 o pow. 0.15 ha,
- 162 dzielona na działki: 162/1 o pow. 0.0024 ha (do wykupu) i 162/2 o pow. 0.1476 ha,
- 163/2 dzielona na działki: 163/4 o pow. 0.0011 ha (do wykupu) i 163/5 o pow. 0.0989 ha,
- 165/3 dzielona na działki: 165/4 o pow. 0.0241 ha (do wykupu) i 165/5 o pow. 1.0259 ha,
- 167/2 dzielona na działki: 167/4 o pow. 0.0043 ha (do wykupu) i 167/5 o pow. 0.07 ha,
- 167/3 dzielona na działki: 167/6 o pow. 0.0029 ha (do wykupu) i 167/7 o pow. 0.04 ha,
- 168 dzielona na działki: 168/1 o pow. 0.0066 ha (do wykupu) i 168/2 o pow. 0.82 ha,
- 169 dzielona na działki: 169/1 o pow. 0.0052 ha (do wykupu) i 169/2 o pow. 0.61ha,
- 170/1 dzielona na działki: 170/3 o pow. 0.0005 ha (do wykupu) i 170/4 o pow. 0.06 ha,
- 170/2 dzielona na działki: 170/5 o pow. 0.0015 ha (do wykupu) i 170/6 o pow. 0.18 ha,
- 171 dzielona na działki: 171/1 o pow. 0.0019 ha (do wykupu) i 171/2 o pow. 0.22 ha,
- 172 dzielona na działki: 172/1 o pow. 0.0019 ha (do wykupu) i 172/2 o pow. 0.22 ha,

 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 328, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30.


Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Łomży, w Urzędzie Gminy Wizna, na stronie internetowej tej gmin, a także w prasie lokalnej.

                                                                                                         Starosta Łomżyński

Data powstania: piątek, 9 paź 2015 15:13
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2015 15:21
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:41
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1110 razy