BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

GK.6220.15.2015/RS                                                                     Wizna, dnia 02 października 2015r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

        Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz w związku z art.79 ust.1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235zpóźn.zm.), przystępując do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

zawiadamiam,

że w dniu 24 września 2015r.na wniosek złożony przez Roberta Adama Domurat, zam. Niwkowo 2, 18 – 430 Wizna zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.Budowa obory wolnostanowiskowej o odsadzie 242 DJP (docelowa łączna obsada w gospodarstwie – 269 DJP) w systemie chowu bezściółkowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 2500,0 m3, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o pojemności min. 20,0 m3 oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania budynku, realizowanej na terenie obejmującym część działki nr 476, położonej we wsi Niwkowo, gm. Wizna pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

         Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. Wójt Gminy Wizna wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Oddziału Terenowego w Łomży o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię.

         Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Wizna, z siedzibą w Wiźnie, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna.

          Jednocześnie informuje się, iż strony postępowania oraz osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11, w godz. od 7:30 do 15:30. Uwagi i wnioski, które rozpatrzy Wójt Gminy Wizna, można składać na piśmie pod adresem Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 - 430 Wizna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wizna@wizna.pl lub ustnie do protokołu przez cały okres trwania postępowania.

                                                                                                                            WÓJT
                                                                                                             dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 2 paź 2015 14:01
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 14:05
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:40
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1071 razy