BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn – Rutkowskie

STAROSTWO POWIATOWE
w Łomży
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

ROŚB.6740.2.6.2015                                                                           Łomża, 10 września 2015 r.

 

   OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Wójta Gminy Wizna z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn – Rutkowskie (na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1966B Wizna – Sambory
– Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty – Radziłów do końca zabudowy wsi Rutkowski) odcinek
o łącznej długości 1142,90m,
Klasa drogi – dojazdowa D,
Odcinek I (trasa 1) - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+294,73.
Odcinek II (trasa 2) - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+848,17.


Inwestycja będzie realizowana na działkach
:
1. istniejącego pasa drogowego:
    - nr ew. 249/1, 256 (obręb Rutkowskie),

2.  do czasowego zajęcia:
     - nr ew. 251, 255, 248, 253 122/1, 123 (obręb Rutkowski)

3. przewidzianych do podziału i wykupu:
   - nr ew. 103, 104, 106/1, 107/2, 107/1, 108/1, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146/3, 148, 149, 159,  160, 161, 162, 163/2, 156, 157, 167/2, 167/3, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 98/1, 98/2, 121/1, 122/1, 123, 128, 129/1, 129/2, 130/1, 135, 137/1, 138/1, 139, 165/3 (obręb Rutkowskie),


Zakres inwestycji obejmuje:
branża drogowa:
- przebudowę i rozbudowę drogi gminnej;
- przebudowę istniejących zjazdów na posesje i pola;
- budowę rowów odkrytych odprowadzających wody opadowe;
- przebudowę istniejących pod koroną drogi przepustów;

branża elektryczna:
- przebudowę elektroenergetycznej napowietrznej linii nn 0,4kV;

branża telekomunikacyjna:
- rozbiórkę i budowę doziemnych kabli telekomunikacyjnych Orange S.A.


W terminie do dnia 01.10.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 316 od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 - 15.30, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie i doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wizna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna i Starostwa Powiatowego w Łomży, tj. od dnia 10.09.2015 r. do dnia 24.09.2015 r.

                                                                                                                      Starosta Łomżyński

 

Data powstania: czwartek, 10 wrz 2015 15:14
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2015 15:20
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:40
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 990 razy