BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

GK. 6733.1.2015                                                                                       Wizna, dnia 08.09.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wizna

             Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 1/2015 z dnia 08.09.2015 r., znak GK.6733.1.2015 zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej kablowej linii energetycznej średniego napięcia 15kV, podziemnej kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej na terenie obejmującym działki o nr geod. 38, 46, 48 i część działek 1/1 i 47 położonym w miejscowości Wizna, gm. Wizna, prowadzone na wniosek Elektromontaż Wschód Sp. z o.o. z siedzibą: Łyski 1A, 16-070 Choroszcz

            W związku z powyższym informuje się, że z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna II.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                      wz. Wójta
                                                                                                              mgr Józef Gawroński
                                                                                                                 Sekretarz Gminy

Data powstania: wtorek, 8 wrz 2015 15:25
Data opublikowania: wtorek, 8 wrz 2015 15:31
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:40
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1012 razy