BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 GK. 6733.1.2015                                                                                                                                   Wizna, dnia 05.08.2015r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wizna

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Elektromontaż Wschód Sp. z o.o. z siedzibą: Łyski 1A, 16-070 Choroszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej kablowej linii energetycznej średniego napięcia 15kV, podziemnej kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej, planowanej do realizacji na terenie obejmującym część działki o nr geod. 38, 1/1, 47, 46 i 48 położonym w miejscowości Wizna, gm. Wizna.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna II.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                                                     wz. Wójta
                                                                                                                                                           mgr Józef Gawroński 
                                                                                                                                                              Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 5 sie 2015 13:44
Data opublikowania: środa, 5 sie 2015 13:51
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:39
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1020 razy