BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

GK.6220.8.2015/RS                               Wizna, dnia 24 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
 

      Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) oraz w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 24 czerwca 2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wizna, gmina Wizna”.
       
Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wizna w pokoju nr 11 w godzinach 730 – 1330.
       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. skutek  doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                                                       WÓJT
                                                          dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2015 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2015 13:15
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:37
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1196 razy